Praktické informace

Doklady nutné k vyřízení smutečního rozloučení:

OP zesnulého (pokud je k dispozici)
rodný a oddací list zesnulého již není bezpodmínečně nutný
u zesnulých dětí do 15 let jejich rodný list a OP obou rodičů
OP objednavatele pohřbu
Veškeré potřebné doklady lze dodat kdykoli po sjednání pohřbu do kanceláře pohřební služby.

Průběh obřadu:

Přesný průběh obřadu dohodnete přímo při sjednání v naší kanceláři.

Odklad pohřbení:

V případě, že došlo k úmrtí a rodina zemřelého potřebuje z různých důvodů odklad pohřbení, jsme připraveni vyhovět a uložíme zemřelého do doby konání pohřbu do hlubokomrazícího boxu.

Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech:

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

1. K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:
 • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
 • oddací list (originál)
 • úmrtní list manžela/manželky (originál)
 • poslední výměr důchodu manžela/manželky
 • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
 • vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého
2. K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:
 • občanský průkaz žadatele
 • rodný list dítěte (originál)
 • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
 • úmrtní list (originál)
 • Přepis změny stavu v občanském průkazu

Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu v místě trvalého bydliště. Nový OP obdržíte do 30 dnů.

K žádosti o nový OP se předkládá:
 • Váš OP
 • úmrtní list (originál)
 • jedna fotografie

Informace o nároku na pracovní volno:

Když vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchyně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s vámi žili v jedné domácnosti.

Úmrtní list:

Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům. K ověření právního zájmu by měli tito jmenovaní při objednávání pohřbu doložit rodný nebo oddací list a doklad totožnosti. Úmrtní list bude zaslán doporučeně poštou z příslušné matriky úmrtí do 1 měsíce.

Žádost o státní příspěvek na pohřeb:

Na oddělení státní sociální podpory v místě trvalého bydliště objednavatele vyplní žadatel (objednavatel pohřbu) formulář „Žádost o pohřebné“, které činí 5000 Kč. Potřebné doklady: úmrtní list, faktura (objednávka pohřbu – daňový doklad) a doklad o zaplacení pohřbu, občanský průkaz objednavatele pohřbu. Po odevzdání vyplněné žádosti o pohřebné bude částka pohřebného bezhotovostně poukázána objednavateli pohřbu.

Podmínky nároku na pohřebné

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt na území České republiky. Je nutné vrátit kartu zdravotního pojištění zemřelého na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny a odhlásit důchod na OSSZ, areál Magistrátu města Opavy, Krnovská ulice.

Notářské řízení

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

Vyzvednutí urny

Urna bude k vyzvednutí v provozovně, kde byl pohřeb sjednán, do 14 pracovních dnů po konání obřadu nebo zpopelnění. K jejímu vyzvednutí budete telefonicky vyzváni. Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu. Pokud se nemůže dostavit, vystaví příslušné osobě plnou moc k vyzvednutí urny (plná moc nemusí být notářsky ověřena). Potřebné doklady: OP objednavatele (případně pověřené osoby, vč. plné moci)